MOIT 10 หน่วยงานมีเเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีหลักฐานทแี่สดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน

4. มีแบบฟอรม์การเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน