MOIT5 67

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2566

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม  2567

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์  2567

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม  2567

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน  2567

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2567

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2567

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2567

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน  2567

 

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Posted in Uncategorized.