EB8: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์หน่วยงาน

EB8 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตัดยอด ณ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

EB8 ข้อ1บันทึกขออนุมัติ ข้อสั่งการ

ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB8 ข้อ2 คำสั่งข้อสั่งการ

ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 3แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ  4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ4 รายงานผลการติดตาม

ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8 ข้อ 5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์