EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3: หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3 ข้อ1 (1.1)เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(Print Screen)การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไปEB3 ข้อ1 (1.1)เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง.docx

EB3 ข้อ1 (1.2) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen)การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ EB3 ข้อ 1 (1.2)เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง.docx