แผนที่สำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
162 หมู่ 1  ตำบลแม่คง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร: 053-681-310  โทรสาร : 053-681310