แผนที่สำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
244 ถนนวัยศึกษา ตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร: 053-681-310