รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.แม่สะเรียง

ณ 1  ตุลาคม  2566

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 สสอ.แม่สะเรียง นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
2 นางปราณสมร ปิ่นดอกไม้ นักวิชาการสาธารณสุข
3 นางสาวพิมผกา ตาบุญ นักวิชาการสาธารณสุข
4 นางสาวรัญน์ชญา พิมานเชวง นักวิชาการสาธารณสุข
5 นางทิพย์พมาศ นักวิชาการสาธารณสุข
6 นางสาวทรงศรี สถิตย์พนาไพร นักวิชาการการเงินและบัญชี
7 นางสาวกฤติกา เย็นสุหัส เจ้าพนักงานธุรการ
8 นายประสาตร์ โกมุท พนักงานทำความสะอาด
1 รพ.สต.สบหาร นายจักรพงษ์ ศรีเมือง ผอ.รพ.สต.สบหาร
2 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวงษา พยาบาลวิชาชีพ
3 นางสาวสระแก้ว ยืนยงกระสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพ
4 นางนิตยา หม่องเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุข
5 นายกองทัพ บงกชวิจิตรรุ่่ง พนักงานทันตสาธารณสุข
6 นางสาวปวินชยา ใฝ่เงินทอง นักวิชาการสาธารณสุข
7 นางสาวจันทร์พร คีรีศรีสกุล ผู้ช่วยข่างเก้าฮี้ทันตกรรม
8 นางสาวสุมน ชื่นชัยชนะ พนักงานช่วยการพยาบาล
9 นางสาวเกศินี กองกาญจนานันท์ พนักงานทำความสะอาด
10 นายเดชา มุกวิมลมาศ พนักงานขับรถRefer
11 นายสมพงษ์ ใฝ่กุศลอภิธรรม พนักงานบริการ
1 รพ.สต.ทุ่งแล้ง ว่าที่ ร้อยตรีอัสชล บุญมาดำ ผอ.รพ.สต.ทุ่งแล้ง
2 นางอรทัย ขยันกิจ พยาบาลวิชาชีพ
3 นางอังศุมาลย์ ดวงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ
4 นางมยุรี บำรุงพนัส เจ้าพนักงานสาธารณสุข
5 นายสุรสิทธิ์ พานทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
6 นางสาวเชาวรินท์ เสริมกิจ นักวิชาการสาธารณสุข
7 นางพยอมลักษณ์ ตาคำ พนักงานทำความสะอาด
8 นางทัศนีพร สมคำดี คนสวน
9 นายพิทักษ์ ดวงดีกุล พนักงานช่วยการพยาบาล ศกร.บ้านโกแปร่ะ
10 นายสมบัติ เงินรุ่งระวี พนักงานช่วยการพยาบาล ศกร.บ้านปอหมื้อ
11 นายนพคุณ ชวอรุณศรีโสภา พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.กองสุม
12 นายชลวิทย์ คลังพานิช พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.จอสิเดอร์
13 นางสุดารัตน์ บุญรัตน์ไพร พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.จอสิเดอร์
14 นายณัฐวุฒิ ไชยวงค์ดี พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.ห้วยกองแป
15 นางสาวชาติชาย ธรรมการธุคีรี พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.จอปร่าคี
1 รพ.สต.ห้วยสิงห์ นายพีระพล พรจงมั่น ผอ.รพ.สต.ห้วยสิงห์
2 นางสายฝน ทาแกง พยาบาลวิชาชีพ
3 นางวันเพ็ญ นันฝั้น พยาบาลวิชาชีพ
4 นายธณพงษ์ น่านกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยสูตร นักวิชาการสาธารณสุข
6 นางสาววิลา พิริยะกมลพันธ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
7 นางสุดาวัลย์ จินดาวงศ์ พนักงานทำความสะอาด
8 นายพาเด วรมงคลศรี คนสวน
9 นางสาวสิรินยา ปาโจด ผู้ช่วยช่างเก้าอี้ทันตกรรม
10 นายบุญเทียน สาริกานนท์ พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.ท่าตาฝั่ง
11 นางสาวสุชาวดี นอบน้อมไพร พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.แม่กองคา
1 รพ.สต.แม่เหาะ นายพิชญดล เผือกพาคำ ผอ.รพ.สต.แม่เหาะ
2 นางสาวพรธีรา อิทธิสิริศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ
3 นางสาวรักษ์สุดา คำมาลา พยาบาลวิชาชีพ
4 นางสาวปทุมพร สิทธิพงษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
5 นายยุทธพล ระวังการ นักวิชาการสาธารณสุข
6 นายสุพจน์ แก้วสุภาพงศ คนสวน
7 นางสาวอรจิรา สืบสกุลพรหม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
8 นางศรีวรรณ ผยองเดช ผู้ช่วยเหลือคนไข้
9 นางสาวพิมพิดา ศรีพจนาถพร พนักงานทำความสะอาด
10 นางสาวจินตนา สุขคีรีไพร ผู้ช่วยช่างเก้าอี้ทันตกรรม
11 นายสุพจน์ แก้วสุภาพงศ คนสวน
12 นายกิตติ คำใสสุวรรณ พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.ห้วยปลากั้ง
1 รพ.สต.สล่าเชียงตอง นายจำรัส ปัญญาคม ผอ.รพ.สต.สล่าเชียงตอง
2 นางสาววนิดา บูชาปกรณ์กุศล นักวิชาการสาธารณสุข
3 นายสุรเดช ตะแก นักวิชาการสาธารณสุข
4 นางวรรณา  – พนักงานทำความสะอาด
5 นางสาวแพเช ก้องคุณเดช พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.แม่แพะ
6 นายบุญช่วย วงค์ปางคำ พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.เสาหิน
1 รพ.สต.โพซอ นางริกา พรรษาเลิศ ผอ.รพ.สต.โพซอ
2 นางสาววลัยลักษณ์ ษมาจิตสวยล้ำ พยาบาลวิชาชีพ
3 นางสาวชลิตา ศรีอมรมาลี นักวิชาการสาธารณสุข
4 นายอัจฉริยะ งามงอนคีรี นักวิชาการสาธารณสุข
5 นายภานุพงศ์ เกษมวิวัฒน์ พนักงานทำความสะอาด
6 นางสาวอัญมณี ครองธารา ผู้ช่วยเหลือคนไข้
1 รพ.สต.แม่ต๊อบเหนือ นายมนูญ ไพรพนาพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2 นางลักขณาพร โทวรรธนะ พยาบาลวิชาชีพ
3 นางสาวพัชรี เชวงกิจไพศาล พยาบาลวิชาชีพ
4 นางรุ่งอรุณ จำรัสไตรภพ พนักงานทำความสะอาด
5 นางเด่นนภา ผาติลาภสกุล พนักงานทำความสะอาด
1 รพ.สต.ป่าแป๋ นายสมพงษ์ ลุงบุตร ผอ.รพ.สต.ป่าแป๋
2 นางสุดา ประสมสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
3 นายบุญลือ พุทธานุเสกสรร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
4 นายพนม แดนชมไพรวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
5 นางสาวยุพิน ปัญญาธีรเลิศ พนักงานทำความสะอาด
6 นางสาวรพีพรรณ เครือชุย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
7 นางอัมพา กิ่งแก้วเพชร ผู้ช่วยเหลือคนไข้
8 นางสาวกรกมล ธาราวนาพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
9 นางสาวสินจัย กวางทู พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.แม่อุมลองน้อย
1 รพ.สต.ช่างหม้อ นายกระจ่าง เมืองงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2 นางสาวหฤทัย วงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพ
3 นางยุพิน สุเนตรวัชรชัย พนักงานทำความสะอาด
4 นายบุตร ขจัดอธรรม คนสวน
5 นางสาวจันทนา นันต๊ะคำ นักวิชาการสาธารณสุข
6 นางสาวสุมาลี โกมลโรจน์รัศมี ผู้ช่วยเหลือคนไข้
7 นางสาวจันทร์จีรา เทิดนาไพร นักวิชาการสาธารณสุข
8 นายเอกพงษ์ สุพิทักษ์สุข พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.บ้านห้วยเดื่อ
9 นายรัฐพงษ์ เมืองงาม พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.บ้านแม่ปุ๋น
105 รพ.สต.แม่ลิดป่าแก่ นางอโณทัย บัวละวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข
106 นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
107 นางชมพู มงคลเจริญฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข
108 นางวิไล วชิรธานร่มเย็น ผู้ช่วยเหลือคนไข้
109 นายวรชัย สิริสกุลโกศล พนักงานบริการ
110 นางสาวเสาวลักษณ์ ษมาชัยเรืองฤทธิ์ พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.บ้านแม่สวรรค์หลวง