รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.แม่สะเรียง

ณ 1  ตุลาคม  2563

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 สสอ.แม่สะเรียง นายดำรงค์ นันยบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
2 นายจรัล มุ่งดี นักวิชาการสาธารณสุข
3 นายโสรัจจ์ ปวงคำคง นักวิชาการสาธารณสุข
4 นางปราณสมร ปิ่นดอกไม้ นักวิชาการสาธารณสุข
5 นายสมศักดิ์ ทรายเงิน นักวิชาการสาธารณสุข
6 นางสาวพิมผกา ตาบุญ นักวิชาการสาธารณสุข
7 นายศักดา หทัยทิพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
8 นางสาวทรงศรี สถิตย์พนาไพร นักวิชาการเงินและบัญชี
9 นางสาวรัญน์ชญา พิมานเชวง นักวิชาการสาธารณสุข
10 นางน้ำเพชร คำแหลง เจ้าพนักงานธุรการ
11 นางสาวกฤติกา เย็นสุหัส เจ้าพนักงานธุรการ
12 นายประสาตร์ โกมุท พนักงานทำความสะอาด
13 รพ.สต.สบหาร นายพิสัย อภิบาลวนา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
14 นายบุญจิตร วนาโชติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
15 นายกองทัพ บงกชวิจิตรรุ่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
16 นางสาวสระแก้ว ยืนยงกระสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพ
17 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวงษา พยาบาลวิชาชีพ
18 นางนิตยา หม่องเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุข
19 นางสาวกนกนุช สานส์พระกร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
20 นายปฏิวัติ นองชัย คนสวน
21 นางสาวจันทร์พร คีรีศรีสกุล ผู้ช่วยช่างเก้าอี้ทันตกรรม
22 นางบัวคำ ประสานสุข พนักงานทำความสะอาด
23 รพ.สต.ทุ่งแล้ง นางมยุรี บำรุงพนัส เจ้าพนักงานสาธารณสุข
24 นายสุรสิทธิ์ พานทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
25 นางอังศุมาลย์ ดวงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ
26 นางอรทัย ขยันกิจ พยาบาลวิชาชีพ
27 นางพยอมลักษณ์ ตาคำ พนักงานทำความสะอาด
28 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยสูตร นักวิชาการสาธารณสุข
29 นางสาวรัชนี ไผทเสริมบุญ นักวิชาการสาธารณสุข
30 นางทัศนีพร สมคำดี คนสวน
31 นายสุขสันต์ กุศลเกียงกมล พนักงานช่วยการพยาบาล ศกร.บ้านโกแปร่ะ
32 นายชาติชาย ธรรมการธุวคีรี พนักงานช่วยการพยาบาล ศกร.บ้านปอหมื้อ
33 นายนพคุณ ชวอรุณศรีโสภา พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.กองสุม
34 นายชลวิทย์ คลังพานิช พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.จอสิเดอร์
35 นายณัฐวุฒิ ไชยวงค์ดี พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.ห้วยกองแป
36 นางสาวชไมพร เงินรุ่งระวี พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.จอปร่าคี
37 รพ.สต.น้ำดิบ นายพงค์กฤษณ์ ปวงคำคง นักวิชาการสาธารณสุข
38 นางวันเพ็ญ คำมงคล พยาบาลวิชาชีพ
39 ว่าที่ ร.ต.อติภพ ขวัญคำ นักวิชาการสาธารณสุข
40 นางสาวเมทินี พรหมก๋า นักวิชาการสาธารณสุข
41 นางสาวธาริกา วัฒนวารี นักการแพทย์แผนไทย
42 นายตรัณดิกร แก้วมูล นักวิชาการสาธารณสุข
43 นางลมัย จันตา พนักงานทำความสะอาด
44 นางสายัณห์ สิทธิพงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
45 นายสุพรรณ มะขาม คนสวน
46 นางสาวนภาพร นาคมิตร ผู้ช่วยช่างเก้าอี้ทันตกรรม
47 รพ.สต.ห้วยสิงห์ นายพีระพล พรจงมั่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
48 นางสายฝน ทาแกง พยาบาลวิชาชีพ
49 นายสุนทร ธาราเสรี นักวิชการสาธารณสุข
50 นายธณพงษ์ น่านกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
51 นางสาวยุพา จันทา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
52 นางสุดาวัลย์ จินดาวงศ์ พนักงานทำความสะอาด
53 นายพาเด วรมงคลศรี คนสวน
54 นางสาวสุชาวดี นอบน้อมไพร ผู้ช่วยช่างเก้าอี้ทันตกรรม
55 นายบุญเทียน สาริกานนท์ พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.ท่าตาฝั่ง
56 นางสาวเกษณี ไพรสูงส่ง พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.แม่กองคา
57 รพ.สต.แม่เหาะ นายจักรพงษ์ ศรีเมือง นักวิชาการสาธารณสุข
58 นายเสวก สันตินามชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข
59 นางสาวปทุมพร สิทธิพงษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
60 นางอนุธิดา เสนาวารี นักวิชาการสาธารณสุข
61 นางสาวพรธีรา อิทธิสิริศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ
62 นางสาวรักษ์สุดา คำมาลา พยาบาลวิชาชีพ
63 นางสาวอรจิรา สืบสกุลพรหม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
64 นางศรีวรรณ ผยองเดช ผู้ช่วยเหลือคนไข้
65 นางสาวณัฐภรณ์ พะยอมดง พนักงานทำความสะอาด
66 นางสาวรุ่งทิพย์ อัศดงแดนไพร ผู้ช่วยช่างเก้าอี้ทันตกรรม
67 นายสุพจน์ แก้วสุภาพงศ คนสวน
68 นายกิตติ คำใสสุวรรณ พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.ห้วยปลากั้ง
69 รพ.สต.สล่าเชียงตอง นายจำเนียร เกิดมงคล นักวิชาการสาธารณสุข
70 นายจำรัส ปัญญาคม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
71 นางสาววิจิตรา เก่งค้าขาย นักวิชาการสาธารณสุข
72 นางวรรณา  – พนักงานทำความสะอาด
73 นางสาวแพเช ก้องคุณเดช พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.แม่แพะ
74 นายบุญช่วย วงค์ปางคำ พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.เสาหิน
75 รพ.สต.โพซอ นายพิชญดล เผือกพาคำ นักวิชาการสาธารณสุข
76 นางริกา พรรษาเลิศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
77 นางวันเพ็ญ นันฝั้น พยาบาลวิชาชีพ
78 นางสาวชลิตา ศรีอมรมาลี นักวิชาการสาธารณสุข
79 นายภานุพงศ์ เกษมวิวัฒน์ พนักงานทำความสะอาด
80 นายเปล่า มาลากุลคำ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
81 รพ.สต.แม่ต๊อบเหนือ นายมนูญ ไพรพนาพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
82 นายวีรพันธ์ กังวาลไพร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
83 นางสาวพัชรี เชวงกิจไพศาล พยาบาลวิชาชีพ
84 นายประพันธ์ อภิบาลวนา คนงาน
85 นางเด่นนภา ผาติลาภสกุล พนักงานทำความสะอาด
86 รพ.สต.ป่าแป๋ นายพนม แดนชมไพรวัลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
87 นายบุญลือ พุทธานุเสกสรร เจ้าพนักงานสาธารณสุข
88 นางสุดา ประสมสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
89 นายอัครวัตร แตะต้อย คนสวน
90 นางสาวยุพิน ปัญญาธีรเลิศ พนักงานทำความสะอาด
91 นางสาวรพีพรรณ เครือชุย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
92 นางอัมพา กิ่งแก้วเพชร ผู้ช่วยเหลือคนไข้
93 นางสาวกรกมล ธาราวนาพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
94 นางสาวสินจัย กวางทู พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.แม่อุมลองน้อย
95 รพ.สต.ช่างหม้อ นายกระจ่าง เมืองงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
96 นายพลชัย ผาติรัตน์สิริกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ลาศึกษาต่อ
97 นางสาวหฤทัย วงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพ
98 นางยุพิน สุเนตรวัชรชัย พนักงานทำความสะอาด
99 นายบุตร ขจัดอธรรม คนสวน
100 นางสาวจันทนา นันต๊ะคำ นักวิชาการสาธารณสุข
101 นางสาวสุมาลี โกมลโรจน์รัศมี ผู้ช่วยเหลือคนไข้
102 นางสาวจันทร์จีรา เทิดนาไพร นักวิชาการสาธารณสุข
103 นายเอกพงษ์ สุพิทักษ์สุข พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.บ้านห้วยเดื่อ
104 นายรัฐพงษ์ เมืองงาม พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.บ้านแม่ปุ๋น
105 รพ.สต.แม่ลิดป่าแก่ นางอโณทัย บัวละวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข
106 นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
107 นางชมพู มงคลเจริญฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข
108 นางวิไล วชิรธานร่มเย็น ผู้ช่วยเหลือคนไข้
109 นายพยุง ยงสกุลนวลศรี พนักงานทำความสะอาด
110 นางสาวเสาวลักษณ์ ษมาชัยเรืองฤทธิ์ พนักงานช่วยการพยาบาล สสช.บ้านแม่สวรรค์หลวง