สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง  เดิมเป็น  สุขศาลา ตั้งอยู่ ถนนวัยศึกษา  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ.๒๔๗๗  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ยกฐานเป็นสถานีอนามัยชั้น ๑ มีแพทย์ปฏิบัติงานคนแรก นพ.สุวิทย์  พัทมุข  ในปี ๒๕๐๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยชั้น ๑ ทดแทน และมีการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย และในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอโดยได้ย้ายไปก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลที่แห่งใหม่ (สถานที่ตั้งโรงพยาบาลแม่สะเรียงในปัจจุบัน)  สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ยังคงใช้อาคารสถานีอนามัยชั้น ๑ เป็นอาคารสำนักงาน  ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทดแทน และได้ดำเนินการก่อสร้างใน สมัย นายโกวิท  ไชยวงค์ เป็นสาธารณสุขอำเภอ แล้วดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน วันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๔๐  และได้ใช้เป็นที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียงจนถึงปัจจุบัน 

ที่มา: คุณทวี  คนองศรี  ผู้ให้ข้อมูล

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นพ.จิตถวัลย์  ณ ลำพูน ๒๕๐๒ – ๒๕๐๙
นายศรีนวล  ทิพย์กนก ๒๕๐๙ – ๒๕๒๒
นายทวี  คนองศรี ๒๕๒๓ – ๒๕๓๘
นายโกวิท  ไชยวงศ์ เม.ย. ๒๕๓๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓
นายสมจิต  วิชา ๑ ต.ค. ๒๕๔๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕
นางอรอนงค์  คำไทย ๑ ต.ค. ๒๕๔๕ – ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๔
นายสุรพล  วนาภรณ์ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๖
นายดำรงค์  นันยบุตร ๑ พ.ย. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน