ข้อมูลทั่วไป

อำเภอแม่สะเรียง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นระยะทางประมาณ  164 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยงและรัฐกะยา (ประเทศพม่า) และอำเภอแม่ลาน้อย

ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอสบเมย

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่มและอำเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม่)

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยง (ประเทศพม่า)

อำเภอแม่สะเรียงเป็นอำเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศตะวันตกตลอดแนว ระยะทาง 166 กิโลเมตร  มีแม่น้ำสาละวิน (แม่น้ำคง) กั้นเขตแดนระยะทาง  101 กิโลเมตร  มีสันเขาขุนแม่ลอง เสาหินดอยผาตั้ง เป็นเส้นกั้นเขตแดนทางบกระยะทาง65 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเขาทุรกันดาร มีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน 3 สายได้แก่  แม่น้ำยวม  แม่น้ำแม่สะเรียง  และแม่น้ำสาละวิน

การปกครอง

อำเภอแม่สะเรียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 77 หมู่บ้านได้แก่

ตำบลบ้านกาศ           13 หมู่บ้าน

ตำบลแม่สะเรียง          9 หมู่บ้าน

ตำบลแม่คง              11 หมู่บ้าน

ตำบลแม่เหาะ           13 หมู่บ้าน

ตำบลแม่ยวม            13 หมู่บ้าน

ตำบลป่าแป๋              12 หมู่บ้าน

ตำบลเสาหิน               6 หมู่บ้าน

การคมนาคมและการสื่อสาร

อำเภอแม่สะเรียง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่าน  และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข เชื่อมระหว่างอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก การเดินทางระหว่างอำเภอแม่สะเรียงกับพื้นที่อื่นมีรถโดยสารประจำทางผ่าน 2 เส้นทางคือเส้นทาง ระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนและเส้นทาง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน มีรถโดยสารจากอำเภอแม่สะเรียง ผ่านอำเภอสบเมยถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , อำเภอแม่สะเรียง -บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย , อำเภอแม่สะเรียง – อำเภอแม่ลาน้อย

สภาพภูมิอากาศ

อำเภอแม่สะเรียง ยังนับได้ว่า่เป็นอำเภอที่มีป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งยังความชุ่มชื่นให้แก่พื้นดิน และยังคงความเป็นธรรมชาติ ในแต่ละปีมี 3 ฤดูฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม มีสภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 40 – 42 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีฝนตกชุกโดยเฉพาะในพื้นที่สูงอาจทำเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และเกิดดินถล่มในบางพื้นที่ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 17 – 18 องศาเซลเซียส