Walk in ฉีดวัคซีน Covid

เปิด Walk in ฉีดวัคซีน💉💉
💉เข็ม 1 แอสตราเซเนกา (AstraZeneca)
💉เข็ม 2 ไฟเซอร์ (Pfizer)
(หรือ AstraZeneca ในกรณีจำเป็น)
🎯ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
👉ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลแม่สะเรียง
✳️เวลา 08.00 – 15.30 น.
✅ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
✅ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน⬇️

ขอเชิญสถานประกอบการลงทะเบียนประเมินตนเองใน Thai Stop COVID

ข่าวประชาสัมพันธ์!!!
ขอเชิญสถานประกอบการลงทะเบียนประเมินตนเองใน Thai Stop COVID+ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้นะคะ /ขอบคุณค่ะ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

การเดินทางของวัคซีน

การเดินทางของวัคซีน…..
10-11 พ.ย.64 ทีมงานจนท.สาธารณสุขพยาบาลวิชาชีพ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยเภสัชรพ.แม่สะเรียง ปฏิบัติภารกิจออกฉีดวัคซีนนอกสถานบริการ ตามแผนการออกวัคซีนเชิงรุก ณ บ้านสล่าเชียงตอง
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 11 และวัคซีนซิโนแวค ,แอสตร้าเซเนก้า สำหรับชาวบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.สล่าเชียงตอง ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกว่า 90 กม. ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง ลัดเลาะไปตามลำห้วยและโขดหิน
เนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากในวันที่
4 พ.ย.64 ที่ผ่านมาถนนขาด และมีไม้ใหญ่ล้มขวางทาง ทำให้การเดินทางโดยรถยนต์สามารถไปถึงแค่บ้านแม่แพะ เท่านั้น
ทีมงานจึงปรับแผนการเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์ ขนกระติกวัคซีนเพื่อไปให้บริการฉีดวัคซีนตามการนัดหมาย แม้ว่าเส้นทางจะยากลำบากและเป็นอุปสรรคในการทำงาน แต่เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มการเข้าถึงการรับวัคซีนของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ……เราจะไป…..
นำเสนอโดย …..จักรพงษ์   ศรีเมือง

สร้างสนาม ฮ รพ.สต.สล่าเชียงตอง

วันที่ 9  ธันวาคม  2563    นายจำเนียร  เกิดมงคล  ผอ.รพ.สต.สล่าเชียงตองได้ร่วมกับชาวบ้านผู้นำหมู่บ้านหมู่ 1-3-6ตำบลเสาหินและหน่วยงานในพื้นที่ (อบต.,ป่าไม้,ตำรวจ,ทหารฯลฯ)ได้ช่วยกันทำสนาม ฮ.ที่หมู่บ้านสล่าเชียงตอง มีผู้ร่วมกิจกรรม 280 คน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ ส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน สำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล บ้านแม่สอง  บ้านเสาหิน  และบ้านสล่าเชียงตอง  ต.เสาหิน

อ่านรายละเอียด

ประชุม กวป ช่างหม้อ

9 ธันวาคม  2563    นายดำรงค์  นันยบุตร  สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง นำคณะเยี่ยม เสริมพลัง รพ.สต.ช่างหม้อ และประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง  สัญจร

ณ รพ.สต.ช่างหม้อ

                                                                อ่านรายละเอียด

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ  รายละเอียด

เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  วันที่ 26  ธันวาคม  2563

เชิญบุคลาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ

อ่านรายละเอียด