MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เดือน ตุลาคม 2564

เดือน พฤศจิกายน  2564

เดือน ธันวาคม  2564

เดือน  มกราคม  2565

เดือน  กุมภาพันธ์  2565

เดือน  มีนาคม  2565

เดือน  เมษายน  2565

เดือน  พฤษภาคม  2565

เดือน  มิถุนายน  2565

เดือน  กรกฎาคม  2565

เดือน  สิงหาคม  2565

เดือน  กันยายน  2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์

ดือน ตุลาคม 2564

เดือน พฤศจิกายน  2564

เดือน ธันวาคม  2564

เดือน  มกราคม  2565

เดือน  กุมภาพันธ์  2565

เดือน  มีนาคม  2565

เดือน  เมษายน  2565

เดือน  พฤษภาคม  2565

เดือน  มิถุนายน  2565

เดือน  กรกฎาคม  2565

เดือน  สิงหาคม  2565

เดือน  กันยายน  2565

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565