EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(กฎกระทรวง)

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Product)

ส่วนที่ 2 : แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

6.1 ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

6.2 ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย

7.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสุดในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ส่วนที่ 3 : มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

  • แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน