EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ

ขอบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน

1.1 โครงการ DHB ปี 2563 (สแกน)

ข้อ 3 รายงานการประชุม

EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุม

ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม

ภาพถ่ายกิจกรรม

ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

ขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซด์EB5

ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์EB5.docx