EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

ขอบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

ข้อ 2 โครงการ/แผนงาน

1.1 โครงการ DHB ปี 2563 (สแกน)

ข้อ 3 รายงานประชุม

EB5 ข้อ 3 รายงานการประชุม

ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม

ภาพถ่ายกิจกรรม

ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

ขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซด์EB5

ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์EB5.docx