EB4: หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่แบบ สขร๑
แบบ สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2562
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์