EB25: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 บันทึกข้อความจัดทำกรอบแนวทางการจัดวางระบบการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2.ประกาศกรอบแนวทาง
2-1.2.แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข
3 รายงานการประชุมเมษายน 2562
3รูปการจัดประชุม
5.หนังสือแจ้งเวียน
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรอบแนวทางฯ EB 25
คู่มือมาตรฐาน (กระบวนการจัดซื้อ) EB25
มาตฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการเงิน กลุ่มงานบริหาร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานธุรการ กลุ่มงานบริหาร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร