EB24: หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซด์กำกับติดตามแผนปปช.EB24
บันทึกเผยแพร่เวบรายงานแผนปปช.แม่สะเรียงEB24
บันทึกแจ้งเวียนEB24
รายงานผลตามแผนป้องกันปราบปรามฯEB24