EB23: หน่วยงานมีการจัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

1.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริตแม่สะเรียงEB23

1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ดำเนินการตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจิรยธรรมของหน่วยงาน

1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจิรยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ

1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ