EB17: หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

ข้อ 1 บันทึกลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

ขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์EB17.docx

ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

ประกาศ เรื่องการให้และรับของขวัญฯ

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต 2562

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.docx

มาตรการป้องกันการกระทำผิด ด้านผลประโยชน์

มาตรการป้องกันทุจริตและกระทำผิดวินัย สธ.

ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศมาตรการรับสินบน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลประกาศมาตรการรับสินบนEB17.docx