EB14: หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1.1 คำสั่ง 1146-2562 ลว.18 มิ.ย.62 เลื่อนเงินเดือน ณ 1 เม.ย

1.1แนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

1.1หนังสือส่งจาก สสจ.แม่ฮ่องสอน

1.2บัญชีผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์การเลื่อนเงินเดื

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ขออนุญาตลงนามประกาศและเผยแพร่เว็บไซด์EB14

ประกาศดีมากดีเด่น