EB1หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร.docx

EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2563

EB1 ข้อ 2 ผลการวิเคราะห์.docx

3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน : หัวข้อการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563

EB1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์.docx

EB1 ข้อ3(3.2) คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซด์

EB1 ข้อ 3(3.3) print screen