คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ  รายละเอียด

เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  วันที่ 26  ธันวาคม  2563

เชิญบุคลาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ

อ่านรายละเอียด