4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาส1-2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาส3-4