เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  วันที่ 26  ธันวาคม  2563

Posted in News, ประชุม.