การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่
ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

EB3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้งและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563